top of page
Van vraagstuk tot oplossing

ALGEMENE VOORWAARDEN

Leveringsvoorwaarden en condities


Software:
Credenco B.V. (hierna genoemd Credenco) biedt standaard software voor digitale identiteiten en Credentials (de Software), waarmee de Gebruiker, of een door hem geautoriseerde derde, een specifieke toepassing kan ingericht (de Toepassing). Credenco is licentiehouder van de Software. Credenco licentieert de Software aan individuele organisaties (de Gebruiker). 

 

Levering software:
De Levering van de Software wordt vormgegeven door het voor gebruik ter beschikking stellen van de Software aan de Gebruiker. De licentie is een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare licentie met een gebruiksrecht voor de specifieke functionaliteiten en/of modules en aantallen gebruikers, zoals gespecificeerd in dit document. Levering bestaat uit verstrekking van de authenticatiecodes (tokens) voor het gebruik van de Software. Met het aan de Gebruiker verstrekken van Credentials c.q. authenticatiecodes heeft Credenco aan haar leveringsverplichting voor de Software voldaan. 

 

Diensten:
Voor de Diensten is de Gebruiker de hierin vermeldde en overeengekomen bedragen en tarieven verschuldigd. Indien geen bedragen of tarieven zijn overeengekomen, zal de Gebruiker de voor de Diensten benodigde uren vergoeden tegen de die maand geldende standaardtarieven. Momenteel is het standaardtarief € 150,00 per manuur, of € 1.200,00 per mandag.
Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen worden alle werkzaamheden altijd op basis van nacalculatie uitgevoerd. Het tarief is afhankelijk van de soort werkzaamheden. Wanneer op verzoek van de Gebruiker werkzaamheden buiten de normale kantoortijden uitgevoerd worden, geldt een toeslag van 50%. De Diensten zijn inclusief reiskosten (binnen Nederland) op basis van bestede tijd maal uurtarief. Reis-en verblijfskosten in het buitenland worden op basis van werkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht. 

 

Levering diensten:
De Levering van de Diensten wordt nadrukkelijk uitgevoerd op basis een inspanningsverplichting. Met het uitvoeren van werk voor de Gebruiker heeft Credenco aan haar leveringsverplichting voldaan. Credenco verstrekt hiervoor steeds een urenspecificatie met vermelding van de medewerker, de werkzaamheden en de uren. 

 

Meerwerk:
In het geval van een offerte voor het maken van een Toepassing zijn wij daarbij uitgegaan van de door u aangeleverde informatie. Mocht er door ons op enig moment bij het uitvoeren van de werkzaamheden afwijkingen worden geconstateerd ten aanzien van de vraag of functionaliteiten (bijvoorbeeld andere indelingen, additionele functies, formaten, aantallen, etc.), dan houden wij ons te allen tijde het recht voor de afgegeven tarieven en/of doorlooptijden aan te passen. 

 

Duur en beëindiging:
De overeenkomst voor de duur van het gebruik van de Software is voor een periode van 4 jaar. Deze overeenkomst wordt ieder jaar stilzwijgend verlengt met een periode van steeds 1 jaar. Beëindiging dient te geschieden per aangetekend schrijven en tenminste 3 maanden voor het ingaan van de nieuwe jaarlijkse periode. 

 

Prijzen:
Credenco biedt de Software aan voor de prijzen zoals gespecificeerd in dit document. Deze prijzen zijn geldig tot 31 december van het jaar waarin de offerte is uitgebracht. Na deze datum zijn wij gerechtigd om de prijzen aan te passen. Alle genoemde prijzen zijn in EURO en exclusief BTW. 

 

Betaling:
Betaling van de eenmalige kosten bij levering. Betaling van de jaarlijkse kosten vooraf, voor aanvang van de jaarlijkse periode. Bij staffelafname voor gebruik per einde kwartaal. Diensten (b.v. consultancy en meerwerk) worden op basis van nacalculatie
per maand gefactureerd. De betalingstermijn is maximaal 30 dagen. 

 

Overige voorwaarden:
De volgende hiërarchische volgorde zal van toepassing zijn op alle overeenkomsten tussen de Gebruiker en Credenco: de hier genoemde specifieke voorwaarden, de algemene voorwaarden van de Gebruiker, de algemene voorwaarden van Credenco, product- en/of service specifieke voorwaarden. Wanneer enige voorwaarden in deze documenten in strijd zijn met de andere, dan zijn de Voorwaarden in de genoemde hiërarchische volgorde geldig. 

bottom of page